Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Annuleringstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Label: kalenderdag;

Permanente zaken: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting zich over een langere periode uitstrekt;

Persistente schijf: elk middel waarmee de consument of ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht, kan opslaan op een zodanige wijze dat toekomstige opvraging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn de overeenkomst op afstand te ontbinden;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Verkoopovereenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Technologie voor langeafstandscommunicatie: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene bedrijfsvoorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Netelwiel 12
5581SH, Waalre
Noord Brabant, Nederland

 

hallo@home-eazy.nl

+31 6 16285448

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, maar ook op elke overeenkomst op afstand en alle bestellingen die tussen ondernemer en consument worden gesloten.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet redelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. consument op een duurzame drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.

Indien op enig moment één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling terstond worden vervangen door een bepaling die qua reikwijdte zo dicht mogelijk bij het origineel ligt.

Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze Algemene Voorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is onder voorbehoud. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Ieder aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van het aanbod zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor:

de prijs, exclusief inklaringskosten en invoerbelasting. Deze meerkosten zijn voor rekening en risico van de klant. De post- en/of koeriersdienst zal gebruik maken van de bijzondere regelingen voor post- en koeriersdiensten in verband met import. Deze procedure is van toepassing wanneer de goederen worden geïmporteerd in het EU-land van bestemming, wat ook in dit geval het geval is. De post- en/of koeriersdienst int de BTW (al dan niet samen met de geïnde inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen;

eventuele verzendkosten;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor langeafstandscommunicatie indien de kosten van het gebruik van de techniek voor langeafstandscommunicatie op een andere grondslag worden berekend dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en, zo ja, op welke wijze deze voor de consument kan worden ingezien;

de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens vóór het aangaan van de overeenkomst kan controleren en indien gewenst herstellen;

alle andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten anders dan het Nederlands;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft gehouden en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

de minimale looptijd van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onverwijld langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Bij het product of de dienst stuurt de ondernemer aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden en wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande klantenservice;
 4. de gegevens opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden, tenzij de ondernemer deze gegevens al vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;
 5. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 30 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer mede te delen. De consument dient dit middels een schriftelijk bericht/e-mail kenbaar te maken. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 5 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, b.v. B. via een bewijs van verzending. 

Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

Artikel 7 – Kosten bij annulering

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van goederen, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit tenminste tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk in het aanbod heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. door de ondernemer tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor individuele kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. met betrekking tot logies, vervoer, horeca of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de herroepingstermijn is verstreken;
 3. over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer hiermee akkoord is gegaan en:

 1. deze vloeien voort uit wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De plaats van levering is in overeenstemming met artikel 5, paragraaf 1 van de wet op de omzetbelasting van 1968 in het land waar het transport begint. In dit geval vindt deze levering plaats buiten de EU. De post- of koeriersdienst int vervolgens de BTW of inklaringskosten bij de klant. Er wordt dus geen BTW aan de ondernemer in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- of zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen aan betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. . Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument of voor eventuele adviezen over het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van de ondernemer zijn behandeld en/of aan de verpakking zijn behandeld;

De ondeugdelijkheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het accepteren en uitvoeren van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van goederen, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Vaste transacties: duur, opzegging en verlenging

voltooiing

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

deze tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft gesteld.

verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument daarmee instemt. tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van niet meer dan één maand. langer dan drie maanden kan, als de overeenkomst betrekking heeft op het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na het verstrijken van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Tenzij anders overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen vanaf het ingaan van de herroepingstermijn genoemd in artikel 6 lid 1. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten vooraf in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien de ondernemer een klacht gegrond acht, zal de ondernemer naar eigen inzicht de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.